.

Strengthen organizing and constructing acting program of Economics Library Sub-division tenure 2016-2018

Strengthen organizing and constructing acting program of Economics Library Sub-division tenure 2016-2018

The 3rd Nationwide Congress of Vietnam  Library Association, tenure 2016-2021 with the theme "Unity, action, creativity, efficiency and sustainability" was held successfully on 25 and November 26, 2016. Accordingly, on 22nd Feb 2017 at the Center for Information and Forecasting economic-national society (NCIF) Conference took place consolidating specialized library associations on the local economy City desk. Hanoi 2016-2018 tenure.

Attending the conference, from the organizing board, representatives of the Center attended and delivered a speech welcoming the Conference, Mr. Ta Dinh Xuyen, deputy director NCIF; Pham The Khang-Chairman of the Vietnamese Library Association; Mr. Do Van Chien, vice president of Information Science and Technology of Vietnam; Mr. Duong Dinh Hoa, member of the executive board of the Vietnam Association of Library Associations and concurrently the head of Association of the Friends of the Library Association of Vietnam and some leaders of the largest library in addition to components of the same Association delegates from 15 member units Associations.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội thư viên chuyên ngành kinh tế trên địa bàn Tp. Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016,chủ trì Hội nghị đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Trong nhiệm kỳ qua Chi hội đã triển khai được một số hoạt động và có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của khối thư viện chuyên ngành kinh tế nói chung cũng như trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng. Thông qua các hoạt động phối hợp,      hợp tác, chia sẻ thông tin của các đơn vị thành viên, của Chi hội đã trở thành cầu nối gắn kết các đơn vị thành viên khối kinh tế-xã hội và với các Liên chi hội cũng như các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động thông tin thư viện của mình. Cùng với thành tích đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục cũng như bàn về một số công việc triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Hội nghị đã nhất trí bầu ra 07 thành viên vào Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ  2016-2018 và bầu 01 Chi hội trưởng và 02 Chi hội phó.