.

Book holders - Zeutschel

Dụng cụ giữ sách dành cho những cuốn sách không thể mở được ở góc 900 hoặc 1400 trở lên.
+ Góc mở 110° - 150°
+ Có thể sử dụng ở cả 2 bên
+ có cả mẫu cho khổ A1 và A2