.

Kit 90° - Zeutschel

Giá đỡ sách phù hợp cho những cuốn sách không thể được mở hơn 120°.
+ Góc mở 120°
+ Sử dụng đặt bên trên thiết bị scan.
Kit 90 ° có cả mẫu cho khổ A1 và A2