OCLC (online computer library center)

Chuyên mục phụ

 • Tổng quan về OCLC
 • Các sản phẩm và dịch vụ
  WorldCat là một bộ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh nhất bao gồm các bộ sưu tập của các thư viện trên thế giới và các nguồn dữ liệu từ các nhà xuất bản, nhà cung cấp dữ liệu quốc tế.
  WorldShare cung cấp một bộ hoàn chỉnh các ứng dụng quản lý thư viện và các dịch vụ nền được xây dựng trên một nền tảng mở, công nghệ điện toán đám mây.

   

   

 • Note1_oclc