Phần mềm WorldShare Management Services

Phần mềm WorldShare Management Services

Là phần mềm thư viện thế hệ mới, được xây dựng và hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.

Bao gồm các Module Bổ sung, Lưu thông, Quản lý siêu dữ liệu, Mượn liên thư viện, Tìm kiếm tập trung và chuyển giao, Thống kê, Quản lý giấy phép...

Xem tiếp...