LibAnswers

LibAnswers: Công cụ cho thư viện hỗ trợ, tương tác với bạn đọc thông qua chat, SMS, mạng xã hội. Trả lời các câu hỏi của bạn đọc; tạo “FAQ – các câu hỏi thường gặp”;