Các thiết bị tự động

Thiết bị mượn/trả sách tự động:

 

 

Thiết bị trả sách, phân loại sách tự động 24/24h:

 

 

Thuyết minh kỹ thuật: (Nhấn xem chi tiết)

 

 

Video về giải pháp công nghệ cho thư viện hiện đại:

Thư viện hiện đại với công nghệ RFID  Thiết bị tự động trong thư viện với công nghệ RFID   Bring library to life