Máy đọc vi phim

Thiết bị đọc vi phim cho các phim cuộn, phim cards... Được thiết kế để nâng cao tính sử dụng thường xuyên một cách hiệu quả nhất.