Thiết bị ghi vi phim

Nhu cầu chuyển dạng những tài liệu số sang dạng vi phim để phục vụ lưu trữ lâu dài ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trong các trung tâm lưu trữ, thư viện. Đây là giải pháp bảo quản các file tài liệu số hiệu quả và lâu dài.