Cơ sở dữ liệu OCLC

SCIPIO

Art and rare book sales/auction catalogs By OCLC
- Only online list of auction catalog records in existence
- Provides information to auction sales catalogs from all major North American and European auction houses as well as many private sales

Xem tiếp...

WorldCat Dissertations and Theses

Tập hợp gồm 20 triệu biểu ghi thư mục về luận văn luận án lớn nhất trên thế giới, được cung cấp bởi các thành viên OCLC.

WorldCat Dissertations & These chứa nhiều đường dẫn tới luận văn luận án toàn văn trên internet.

Xem tiếp...

WorldCat (the OCLC Online Union Catalog)

Mục lục liên hợp toàn cầu chứa các biểu ghi thư mục được biên mục bởi các thành viên OCLC về các loại tài liệu bao gồm:

—  Sách, báo, tạp chí, văn bản, tài liệu viết tay

—  Thông tin nguồn webssite

—  Phim ảnh, slides

Xem tiếp...

OAIster

OAIster là liên hợp biểu ghi thư mục gồm 30,000,000 biểu ghi từ các nguồn thông tin số của 1,500 đơn vị đóng góp.

OAIster cho phép truy cập tài liệu số toàn văn từ các bộ sưu tập dữ liệu mở.

Truy cập qua website miễn phí: http://oaister.worldcat.org/

Xem tiếp...

Electronic Books

Bộ CSDL toàn diện  chứa các biểu ghi của những sách điện tử được biên mục bởi các thành viên OCLC.

ElectronicBooks gồm hơn 1,900,000 biểu ghi của những ebooksđược biên mục từ trước tới nay cùng tên các thư viện sở hữu chúng, được cập nhật hàng ngày.

Xem tiếp...