Lớp học tập huấn thư viện tại trường Đại học Việt Đức