Những lợi ích của cơ sở dữ liệu điện tử trong thư viện