Thông báo thay đổi địa điểm Văn phòng giao dịch tại Hà Nội