.

Book holders - Zeutschel

Dụng cụ giữ sách dành cho những cuốn sách không thể mở được ở góc 900 hoặc 1400 trở lên. + Góc mở 110° - 150° + Có thể sử dụng ở cả 2 bên + có cả mẫu cho khổ A1 và A2