.

CSDL OCLC

Covers all areas of medicine, including dentistry and nursing By U.S. National Library of Medicine - Corresponds to the print indexes — Index Medicus, Index to Dental Literature, and International Nursing Index.  - Includes thousands of records with substantial abstracts.
Bộ CSDL của văn phòng in ấn chính phủ (Government Printing Office) cung cấp các biểu ghi thư mục của các tài nguyên thông tin Chính phủ Hoa Kỳ được lưu trữ tại các thư viện lưu trữ liên bang (Federal Depository Libraries) GPO Monthly Catalog chứa hơn 507,000 biểu ghi của các tài liệu từ 1976 – nay và được cập nhật hàng tháng. Các loại tài liệu trong GPO Monthly Catalog bao gồm:...