.

CSDL OECD iLibrary

OECD được biết đến bởi phương pháp luận đo lường sự hỗ trợ nông nghiệp theo tiêu chuẩn đánh giá mang tính quốc tế. Họ cũng thực hiện những bài đánh giá, phân tích và tiến hành đưa ra những dự đoán trung hạn hàng năm về vấn đề liên quan đến chính sách nông nghiệp và ngư nghiệp. Dự toán hỗ trợ sản xuất (PSE- chỉ số đo lường sự hỗ trợ nông nghiệp) là một công cụ quan trọng được phát triển bởi tổ...
OECD là đơn vị tiên phong xúc tiến việc nâng cao sự hiểu biết về vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, cũng như các yếu tố tạo nên phương pháp thưc hiện và ứng dụng thực tế. Những nghiên cứu của OECD  và các quốc gia nhằm thu được những dự liệu so sánh quốc tế và cung cấp thông tin về môi trường khoa học, công nghệ và công nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu kinh tế...
OECD nghiên cứu lĩnh vực này nhằm để kiểm tra hiện trạng của việc phân chia vùng miền, cụ thể là các khu vực nông thôn, thành thị, khu vực sát biên giới hoặc thủ đô góp phần vào sự phát triển quốc gia như thế nào. Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu liệu một mô hình phát triển dựa trên sự phân chia các vùng miền, một hướng tiếp cận chính sách đa khu vực có phải là cách tốt nhất để đạt được...
Cuộc chiến chống lại nạn đói nghèo và các vấn đề xã hội vẫn luôn nhức nhối ở các quốc gia thuộc OECD và không thuộc OECD. Cung cấp những khoản phúc lợi cho con người giúp giảm thiểu những khó khăn về mặt kinh tế và xã hội, nhưng những chính sách này không thế thay thế những chiến lược phát triển xã hội toàn diện. Chính sách xã hội ở OECD bao quát toàn bộ những chính sách xã hội, giáo dục và y tế...
Những nghiên cứu của OECD trong lĩnh vực giáo dục nhằm thu thập thông tin dữ liệu, thực hiện những phân tích và đánh giá chính sách và sử dụng những dữ liệu này để nâng cao thành tích học tập của học sinh. Những số liệu thống kê và dữ liệu từ những cuộc điều tra này cung cấp một nền tảng vững chắc giúp các quốc gia thành viên của tổ chức OECD phát triển chất lượng, tính cân bằng, tính hiệu quả...
Một môi trường lành mạnh là điều kiện tiên quyết của một nền kinh tế vững mạnh và cân bằng, đó cũng là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững. Tổ chức OECD cung cấp một diễn đàn cho các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát triển những đề xuất về chính sách cụ thể, thiết thực. Những chính sách này có thể giải quyết những vấn đề môi trường bức bách một cách hiệu quả nhất, thông qua những hoạt...
Mục đích của OECD nghiên cứu lĩnh vực này nhằm tăng tính hiệu quả trong những nỗ lực hỗ trợ phát triển một cách bền vững. Điều này giúp cho những nhà hoạch định chính sách ở OECD và những quốc gia đang phát triển tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những thử thách mang tính toàn cầu trong vấn đề phát triển, xóa vỏ đói nghèo, giảm thiểu sự bất bình đẳng. Những nghiên cứu này sử dụng thông tin và...
Phản ánh tiến trình toàn cầu hóa các hoạt động công nghiệp và tính gắn kết giữa những khía cạnh thương mại với những lĩnh vực chính sách khác, OECD nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm thay đổi tầm quan trọng trong thương mại hàng hóa sang bước chuyển biến mới trong thương mại đa ngành. Điều này làm nổi lên những sức ép và xung đột thương mại  xuất hiện do áp lực của sự cạnh tranh thẳng....
Diễn đàn giao thông quốc tế (ITF), dưới sự bảo trợ của tổ chức OECD là một cơ quan nghiên cứu những chính sách giao thông toàn cầu, cung cấp những đánh giá hết sức thiệt thực cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng giao thông toàn cầu. Những nghiên cứu của diễn đàn được củng cố bởi những nghiên cứu kinh tế, tập hợp các dữ liệu và phân tích chính sách, thường được kết hợp phân tích cùng với...
Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA) đại diện cho rất nhiều các tổ chức nghiên cứu hạt nhân đứng đầu trên thế giới, tập hợp sự tham gia của 29 quốc gia thành viên của OECD. Thông qua các hợp tác quốc tế, các nguyên tắc khoa học và công nghệ dựa trên tính an toàn, sứ mệnh của NEA là nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc duy trì và phát triển việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách kinh tế...