.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021