.

Dự án thay thế và nâng cấp hệ thống RFID cho thư viện Học viện Ngân Hàng

Đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước. Cốt lõi của sự đổi mới giáo dục cũng đã được xác định là đổi mới phương pháp đào tạo và chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy bên cạnh việc nâng cao khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức của sinh viên. Thư viện đại học là một yếu tố không thể thiếu trong thiết chế giáo dục đại học và được coi như giảng đường thứ hai – nơi hỗ trợ đắc lực nhất để người học nâng cao khả năng tự học tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức. Chất lượng dạy và học đại học gắn liền với chất lượng của dịch vụ thư viện, hay nói cách khác cải thiện chất lượng dịch vụ thư viện là điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Để nâng cao nguồn lực thư viện và cải thiện chất lượng dịch vụ, tháng 6/ 2017, thư viện Học viện Ngân Hàng đã thực hiện đầu tư thay thế và nâng cấp hệ thống cổng từ an ninh thư viện sang hệ thống lưu thông và giám sát tài liệu sử dụng công nghệ RFID. Với việc nâng cấp hệ thống công nghệ cùng với quy trình phục vụ trong thư viện cho phép thời gian mượn/ trả nhanh hơn, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với tài liệu.

Hình ảnh hệ thống cổng từ cũ (trước khi thay thế)
Hình ảnh hệ thống cổng từ Học viện Ngân Hàng (trước triển khai)
hình ảnh trước triển khai
Hình ảnh hệ thống cổng từ Học viện Ngân Hàng (trước triển khai)
hình ảnh sau triển khai
Hình ảnh cổng an ninh RFID thư viện Học viện Ngân Hàng (sau triển khai)
Hình ảnh cổng an ninh RFID thư viện Học viện Ngân Hàng (sau triển khai)