.

Dự án tiêu biểu

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có hệ thống các thư viện gồm 01 thư viện tổng hợp và 30 thư viện chuyên ngành của 32 viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc trong đó thư viện KHXH là thư viện tổng hợp đa ngành do Viện Thông tin KHXH quản lý và là cơ quan đứng đầu hệ thống các thư viện của Viện Hàn lâm KHXHVN. Hiện tại, tổng số tư liệu truyền thống hiện có tại các Thư viện trong Viện Hàn lâm...
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có hệ thống các thư viện gồm 01 thư viện tổng hợp và 30 thư viện chuyên ngành của 32 viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc trong đó thư viện KHXH là thư viện tổng hợp đa ngành do Viện Thông tin KHXH quản lý và là cơ quan đứng đầu hệ thống các thư viện của Viện Hàn lâm KHXHVN. Hiện tại, tổng số tư liệu truyền thống hiện có tại các Thư viện trong Viện Hàn lâm...
Trong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế thị trường hiện nay, đời sống văn hóa xã hội cũng theo đó không ngừng được nâng cao. Hiện nay (năm 2014) với 140.000 bản sách; 120 loại báo, tạp chí; 6.900 tên tài liệu/9.870 đơn vị tài liệu có nội dung về Vĩnh Phúc và của Vĩnh Phúc (gần 20.000 trang tài liệu tiếng Pháp; hơn 5.000 trang tài liệu tiếng Hán Nôm; 900 bản dập Văn bia chữ Hán Nôm và các dạng tài...
Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) là thư viện trung tâm lớn nhất cả nước, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng: thu thập các xuất bản phẩm lưu chiểu của Việt Nam, luận án tiến sĩ của người Việt Nam bảo vệ trong nước và nước ngoài, của người nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam; bổ sung có chọn lọc tài liệu ngoại văn; xây dựng, bảo quản lâu dài xuất bản phẩm dân tộc và về dân tộc;...