.

Electronic Books

Bộ CSDL toàn diện  chứa các biểu ghi của những sách điện tử được biên mục bởi các thành viên OCLC.

ElectronicBooks gồm hơn 1,900,000 biểu ghi của những ebooksđược biên mục từ trước tới nay cùng tên các thư viện sở hữu chúng, được cập nhật hàng ngày.

Sản phẩm liên quan