.

Gale Business Insights Global

csdl gale
Bộ cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Gale mang tên Gale Business Insights: Global cung cấp thông tin kinh doanh quốc tế toàn diện. Nội dung thiết kế cho các chuyên gia kinh doanh, doanh nhân, sinh viên và các nhà nghiên cứu nói chung, tài nguyên giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao kết nối khám phá của người dùng với các ứng dụng thực tế trong kinh doanh và giáo dục học tập,...