.

Gale In Context High School

csdl Gale In Context: High School
Gale In Context: High School là một phần của bộ Gale In Context, cơ sở dữ liệu này dành cho học sinh trung học cung cấp nội dung ngoại khóa hỗ trợ các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và củng cố sự phát triển kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và đổi mới. Khám phá các chủ đề như kinh doanh và kinh tế, địa lý, chính phủ, lịch sử, văn học, khoa học và sức...