.
csdl Gale In Context: High School

Gale In Context: High School

Gale In Context: High School là một phần của bộ Gale In Context, cơ sở dữ liệu này dành cho học sinh trung học cung cấp nội dung ngoại khóa hỗ trợ các tiêu chuẩn chương trình giảng dạy và củng cố sự phát triển kỹ năng như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và đổi mới. Khám phá các chủ đề như kinh doanh và kinh tế, địa lý, chính phủ, lịch sử, văn học, khoa học và sức khỏe và các vấn đề xã hội khác.

Tích hợp nội dung tham khảo, tiểu sử, bài luận phê bình, tin tức, tạp chí học thuật. Nội dung được cập nhật hàng ngày, cung cấp gần 1.000 vấn đề và chủ đề trong chương trình giảng dạy.

Chủ đề:

  • Khoa học xã hội và nhân văn
  • Văn học
  • Khoa học
  • Lịch sử Hoa Kỳ
  • Lịch sử thế giới

Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói và dịch văn bản theo yêu cầu sang hơn 20 ngôn ngữ.

Tích hợp các công cụ G Suite for Education và Microsoft Office 365 cho phép người dùng chia sẻ, lưu và tải xuống nội dung - bao gồm đánh dấu và ghi chú.

Trích dẫn được tích hợp trực tiếp định dạng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ như EasyBib hoặc NoodleTools. Các trích dẫn theo chuẩn MLA-, APA và Chicago.