.

Gale General OneFile

csdl dien tu
Cơ sở dữ liệu General OneFile là bộ cơ sở dữ liệu của Gale, cho phép các nhà nghiên cứu tìm thấy thông tin toàn văn về các chủ đề phổ biến được quan tâm. Giúp người dùng tìm kiếm trực quan và khai thác nguồn thông tin đảm bảo chất lượng. Với số lượng hơn 14 000 nhan đề, Gale General OneFile chứa tài liệu toàn văn bao gồm tài liệu tham khảo, báo chí và âm thanh. Bên cạnh đó là hàng...