.

Giáo dục

Những nghiên cứu của OECD trong lĩnh vực giáo dục nhằm thu thập thông tin dữ liệu, thực hiện những phân tích và đánh giá chính sách và sử dụng những dữ liệu này để nâng cao thành tích học tập của học sinh. Những số liệu thống kê và dữ liệu từ những cuộc điều tra này cung cấp một nền tảng vững chắc giúp các quốc gia thành viên của tổ chức OECD phát triển chất lượng, tính cân bằng, tính hiệu quả của hệ thống giáo dục quốc gia. Hoạt động của OECD cũng bao gồm những nghiên cứu vấn đề giáo dục và chăm sóc trẻ em, chất lượng giáo dục, hình thức học trực tuyến và cả vấn đề tuyển dụng cũng như  đào tạo nghề. Trong lĩnh vực này, thư viện của OECD có đến :

 • Hơn 800 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 4.600 Chương bài (chapters)
 • Hơn 400 Bài báo (articles and issues)                      
 • Hơn 45 bộ Dữ liệu (dataset)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

Ấn bản hàng năm về Tổng quan giáo dục; Những xu hướng trong Giáo dục

Book Series

 • Chính sách giáo dục và đào tạo
 • Nghiên cứu và đổi mới giáo dục
 • Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về giáo dục dạy nghề
 • Giáo dục Đại học ở khu vực và Phát triển thành phố
 • Nền giáo dục của người di cư
 • Nguồn lực của trường học 
 • Giáo dục dạy nghề và đào tạo 
 • Nghiên cứu về các kĩ năng 
 • Sách báo về Chương trình đánh giá học sinh sinh viên quốc tế (PISA)
 • Các vấn đề về chất lượng trong giáo dục và chăm sóc trẻ em  
 • Chính sách của các quốc gia về vấn đề giáo dục 
 • Cải cách giáo dục 

Papers

 • Kĩ năng dành cho người lớn trong việc tập trung 
 • Các chỉ số thống kê về giáo dục 
 • Văn bảo dự thảo của OECD về Giáo dục 

Databases

 • Cơ sở dữ liệu thống kê về Giáo dục
 • Cơ sở dữ liệu giáo dục: Lực lượng công chức ngành giáo dục; thống kê chi tiêu trong giáo dục; sinh viên quốc tế du học; thống kê tốt nghiệp theo tuổi/theo lĩnh vực giáo dục/theo giới tính và độ tuổi.
 • PISA: Chương trình đánh giá năng lực học sinh-sinh viên quốc tế
 • quốc tế - các chỉ sốGiảng dạy và học tập TALIS Nghiên cứu về vấn đề
 •  Bình đẳng giới trong giáo dục

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/education