.

Giao thông

Diễn đàn giao thông quốc tế (ITF), dưới sự bảo trợ của tổ chức OECD là một cơ quan nghiên cứu những chính sách giao thông toàn cầu, cung cấp những đánh giá hết sức thiệt thực cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng giao thông toàn cầu. Những nghiên cứu của diễn đàn được củng cố bởi những nghiên cứu kinh tế, tập hợp các dữ liệu và phân tích chính sách, thường được kết hợp phân tích cùng với những số liệu nghiên cứu hàng đầu trong các viện, doanh nghiệp và chính phủ. Diễn đàn giao thông quốc tế duy trì chuỗi số liệu và chỉ số về giao thông, thương mại, đầu tư cơ sở hạ tầng, an toàn giao thông và vấn đề khí khải từ phương tiện giao thông toàn cầu.

  • Hơn 730 Sách điện tử (e-books)
  • Hơn 650 Chương bài (chapters)
  • Hơn 230 Văn bản dự thảo (working papers)

Các nội dung nổi bật:

  • Ấn bản hàng năm về Những nét nổi bật của diễn đàn giao thông quốc tế
  • Những xu hướng trong lĩnh vực giao thông
  • Văn bản thảo luận của diễn đàn giao thông quốc tế
  • Bảng biểu thống kê dữ liệu của Diễn đàn giao thông quốc tế.

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/transport