.

Hoạt động test lần 2

Hoạt động test lần 2

  1. Định nghĩa

RIMS là phần mềm dùng để quản lý, lưu trữ và trao đổi dữ liệu toàn bộ các hoạt động trong nghiên cứu khoa học như: hồ sơ nhà khoa học, kết quả nghiên cứu, dự án, tài trợ, hợp tác và kết nối các nghiên cứu…

  1. Tính năng chính

Quản lý hồ sơ nhà khoa học và kết quả nghiên cứu

Cung cấp tính năng quản lý hồ sơ khoa học cũng như các kết quả nghiên cứu của từng nhà khoa học trong đơn vị.

Quản lý mạng lưới hợp tác nghiên cứu

Tự động trích xuất thông tin từ hệ thống để đưa ra mô hình trực quan về mức độ cộng tác của nhà khoa học trong hệ thống.

Thống kê lượt trích dẫn, trắc lượng thư mục của từng tác giả

Thu thập thông tin về số lượng trích dẫn tài liệu, kết quả nghiên cứu trong hồ sơ tác giả từ các cơ sở dữ liệu như scopus, web of science, pubmed, almetrics…. từ đó giúp đánh giá chất lượng bài nghiên cứu thông qua lượt trích dẫn của tài liệu.

Hiển thị dữ liệu nghiên cứu trực quan

Cho phép hiển thị trực tiếp các kết quả khảo sát được lưu dưới dạng bảng tính, dataset, bạn đọc có thể xem tương tác dữ liệu, vẽ biểu đồ…

Báo cáo, thống kê

Hệ thống tích hợp nhiều tùy chọn báo cáo góp phần đánh giá đầy đủ hiệu quả nghiên cứu của một tổ chức.

Tuân thủ các chuẩn về truyền, nhận dữ liệu

Tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế để tạo điều kiện cho khả năng tương tác và truyền dữ liệu như: ORCID API v3, Signposting and ResourceSync, OpenAIRE Guidelines, PlanS, FAIR principles…