.

Họp thường niên OCLC Châu Á Thái Bình Dương năm 2016 - Hongkong OCLC APRC Meeting