.

ITU iLibrary

csdl dien tu ITU
Bộ cơ sở dữ liệu là nơi chứa ẩn phẩm của Liên minh Viễn Thông Quốc tế (ITU). Hàng năm, tổ chức xuất bản 40 nhan đề sách mới, tập trung vào khoa học và công nghệ.  Số lượng tài liệu của ITU-iLibrary (Tháng 10/2020): 506 đầu sách điện tử 4 477 chương bài  ITU-iLibrary bao gồm 12 chủ đề:  Khả năng truy cập Truyền...