.

Khoa học và Công nghệ

OECD là đơn vị tiên phong xúc tiến việc nâng cao sự hiểu biết về vai trò và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, cũng như các yếu tố tạo nên phương pháp thưc hiện và ứng dụng thực tế. Những nghiên cứu của OECD  và các quốc gia nhằm thu được những dự liệu so sánh quốc tế và cung cấp thông tin về môi trường khoa học, công nghệ và công nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu kinh tế tổng quát như tặng trưởng, tuyển dụng và là nền tảng cơ bản cho việc giám sát tính hiệu quả các chính sách của quốc gia. Ở lĩnh vực này, thư viện OECD bao gồm:

 • Hơn 490 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 2.530 Chương (chapters)
 • Hơn  200 Bài báo (issues and articles)                      
 • Hơn 55 Bộ dữ liệu (dataset)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

 • Tổng quan hàng năm về Công nghệ thông tin 
 • Triển vọng ngành công nghệ thông tin; ngành truyền thông
 • Triển vọng khoa học, công nghệ và công nghiệp
 • Báo cáo của OECD về thành tựu khoa học, công nghệ và công nghiệp.
 • Ấn bản hàng năm về Chi phí cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các ngành công nghiệp.

Book Series

 • Ấn bản thống kê định kỳ về chỉ số quan trọng về khoa học và công nghệ.
 • Bộ sách về Nhận định của OECD về chính sách đổi mới; Đo lường các hoạt động khoa học công nghệ.         

Papers     

 • Các bài báo của OECD  về nền kinh tế số                
 • Văn bản dự thảo về khoa học, công nghệ và công nghiệp ở OECD

Databases

 • Cơ sở dữ liệu thống kê về Khoa học Công nghệ:
  • Thống kê dữ liệu về bằng sáng chế của OECD
  • Thống kê dữ liệu nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ của OECD: chỉ số khoa học và công nghệ chính; chi phí nghiên cứu và phát triển phân theo các yêu tố khác nhau; nghiên cứu và phát triển nhân sự trong ngành khoa học và công nghệ.
  • Dữ Liệu thống kê của OECD về truyền thông và Internet. 

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/science