.

Kiến thức chuyên ngành

Ngành thư viện sử dụng RFID (Radio Frequency Identification - Nhận dạng tần số sóng vô tuyến) để tổ chức hiện đại hóa và nâng cấp trải nghiệm của bạn đọc. Việc quản lý tài liệu của thư viện...
1. LỜI NÓI ĐẦU Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT) là một công ty có tính chuyên môn hóa cao trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện. Trong nhiều năm qua Công ty đã có những đóng góp nhất...
Khi các thành phố tận dụng di sản của mình để phát triển, có khả năng thu lại khoản đầu tư của họ bằng cổ tức kinh tế và xã hội. Đầu tư vào di sản văn hóa có thể làm cho một địa điểm hấp dẫn hơn cho...
Thư mục về Việt Nam thời Pháp thuộc
TÓM TẮT: Bài viết nói đến các đặc điểm về lịch sử, xã hội... thời kỳ Pháp thuộc với ngành Thư viện nói chung và hoạt động Thư mục nói riêng tại Việt Nam. Tiếp đó có...
Đảm bảo an toàn máy tính và mạng máy tính trong thư viện
Lời nói đầu: Bài viết được biên soạn và tổng hợp thông tin về khái niệm an toàn máy tính và mạng máy tính, cùng ý nghĩa của công việc này. Sau đó có chỉ ra một số biện pháp bảo đảm an toàn...