.

Kiện toàn tổ chức và xây dựng chương trình hoạt động của Chi Hội Thư viện chuyên ngành Kinh tế nhiệm kỳ 2016-2018