.

Kit 90° - Zeutschel

Giá đỡ sách phù hợp cho những cuốn sách không thể được mở hơn 120°. + Góc mở 120° + Sử dụng đặt bên trên thiết bị scan. Kit 90 ° có cả mẫu cho khổ A1 và A2