.

LibInsight

LibInsight: Công cụ thống kê lượng sử dụng các dịch vụ thư viện, bao gồm thống kê sử dụng tạp chí, sách, CSDL điện tử; thống kê ra vào; thống kê bổ sung và lưu thông; thống kê mượn liên thư viện; thống kê chi tiêu và thu nhập của thư viện; thống kê tương tác với bạn đọc; thực hiện so sánh chéo các bộ dữ liệu; phân tích các báo cáo xu hướng…

PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ 

Phân tích đầy đủ việc sử dụng sách điện tử, tạp chí điện tử và đăng ký cơ sở dữ liệu của thư viện.

- Tải các báo cáo hoặc thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp

- Phân tích chi phí: Xem tổng chi phí, chi phí cho mỗi lần download

- Phân tích sử dụng: Quan sát việc sử dụng tài nguyên điện tử với tổng số lượt tải, tìm kiếm,..

- Nhận thông tin về các bản sao tạp chí, sách điện tử

- Xem tạp chí, sách điện tử nào được sử dụng phổ biến nhất và ít phổ biến nhất trên tất cả các nền tảng.

PHÂN TÍCH BỔ SUNG VÀ LƯU THÔNG 

- Xem báo cáo theo thời gian: hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ

- Kết hợp với hệ thống thư viện tích hợp để tạo các báo cáo tùy chỉnh theo loại người dùng tin, vị trí,…

- Phân tích xu hướng qua các báo cáo xu hướng mỗi năm

- Xem 100 TL đang được lưu thông nhiều nhất

 PHÂN TÍCH NGÂN SÁCH 

Nhập dữ liệu, chi phí tài chính và phân tích xu hướng giống như một chuyên gia tài chính.

- Chi phí và doanh thu: Tạo mục tùy chỉnh cho tất cả các hạng mục ngân sách và theo dõi các số liệu theo thời gian.

- Phân tích xu hướng trong nhiều năm từ các dữ liệu đã có trong hệ thống

- Nhận xuống mọi chi tiết của từng TL và theo dõi những thay đổi theo thời gian

- Tùy chỉnh báo cáo tài chính

GATE COUNTS

Đưa ra một bức tranh đầy đủ về lượt bạn đọc đến thư viện. Sử dụng các thông tin phân tích kết hợp với các dữ liệu khác để đưa ra mối quan hệ giữa lượt bạn đọc ghé thăm thư viện trực tuyến và lượt bạn đọc đên trực tiếp thư viện.

- So sánh, thống kê tại một hoặc nhiều thư viện ở một hay nhiều vị trí khác nhau

- Xây dựng các phân tích, báo cáo theo giờ, ngày, tháng

- Thể hiện xu hướng sử dụng của bạn đọc theo các dữ liệu đã phân tích

- Đưa ra 10 khoảng thời gian hoặc 10 địa điểm mà bạn đọc thường sử dụng

 CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG 

Thu thập và chia sẻ dữ liệu với các thư viện trong cùng liên hiệp thư viện, một khu vực, quốc gia hoặc  một nhóm với toàn bộ cộng đồng LibInsight. Các dữ liệu chung trong LibInsight  cho phép thu thập và hợp tác với số lượng bất kỳ các tổ chức.  Đây là một cách tốt nhất cho các nhóm tổ chức hợp tác và tạo các điểm thu thập dữ liệu thống nhất, sau đó chạy phân tích để so sánh dữ liệu và lượng sử dụng.

Sản phẩm liên quan