.

Miss Humblebee’s Academy

Miss Humblebee's Academy là một chương trình giáo dục trực tuyến dành cho trẻ em từ ba đến sáu tuổi. Nội dung trình bày các khái niệm học tập dựa trên Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Hiệp hội Giáo dục Trẻ em Quốc gia Hoa Kỳ và các tổ chức giáo dục khác. Bao gồm hàng trăm bài học có hướng dẫn với các tín hiệu âm thanh và hình ảnh trên nhiều lĩnh vực bao gồm Nghệ thuật, Ngôn ngữ & Xóa mù chữ, Toán học, Âm...