.

Năng lượng hạt nhân

Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA) đại diện cho rất nhiều các tổ chức nghiên cứu hạt nhân đứng đầu trên thế giới, tập hợp sự tham gia của 29 quốc gia thành viên của OECD. Thông qua các hợp tác quốc tế, các nguyên tắc khoa học và công nghệ dựa trên tính an toàn, sứ mệnh của NEA là nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc duy trì và phát triển việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách kinh tế, thân thiện với môi trường và vì những mục đích hòa bình. NEA cung cấp sự đánh giá có căn cứ và đưa ra khái niệm chung về những vấn đề then chốt nhằm làm cơ sở để các chính phủ đưa ra những quyết định trong vấn đề năng lượng hạt nhân và nhằm mở rộng những phân tích chính sách trong lĩnh vực rộng hơn trở như năng lượng và phát triển bền vững. Ở lĩnh vực này, Thư viện điện tử OECD cung cấp tới:

 • Hơn 365 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 730 Chương bài (chapters)
 • Hơn 400 Bài báo  (articles)

Các nội dung nổi bật:

 • Ấn bản hàng năm về dữ liệu năng lượng hạt nhân
 • Ấn bản hàng năm về chi phí dự toán cho hoạt động phát điện
 • Uranium
 • Luật hạt nhân
 • Sách bộ về năng lượng hạt nhân:
  • Nhiệt động lực hóa học
  • Phát triển năng lượng hạt nhân
  • Luật hạt nhân
  • An toàn năng lượng hạt nhân
  • Khoa học hạt nhân
  • Quản lý chất thải phóng xạ

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/nuclear