.

Tin tức

TÓM TẮT: Bài viết chỉ ra những lí luận cơ bản về khái niệm, cách phòng chống nói chung về tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời qua đó nhấn mạnh đến vai trò của Thư viện trong vấn đề ngăn ngừa...
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào những vấn đề lí luận căn bản về định hình của một mô hình Thư viện Trại giam (Nhà tù hoặc Nhà giam) để từ đó đưa ra những góc nhìn mới cho người đọc về Thư viện. Từ...
TÓM TẮT: Bài viết nói về công tác xây dựng văn hóa đọc cho những người dân thuộc diện miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Từ các lí luận đưa ra có nhận định về các điều kiện, vai trò và...
                   Sáng ngày 13/12/2019, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra Hội thảo Khoa học: "Kết nối, chia sẻ thông tin giữa các thư viện...
TÓM TẮT: Bài viết có nói đến tầm quan trọng của thư viện với sự phát triển của nông nghiệp thông qua các hoạt động thực tiễn là phục vụ người nông dân, nông thôn hay người đọc (nói chung) từ đó có...