.

Tin tức

1. Tổng quan về đào tạo theo tín chỉ Những vấn đề chung về đào tạo theo tín chỉ: Đào tạo theo tín chỉ hay phương pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay gọi tắt là Hệ thống tín chỉ là một phương...
1. Đặt vấn đề Nhiều nghiên cứu và đánh giá đã chỉ ra rằng có bốn yếu tố để cấu thành nên một thư viện bao gồm: cán bộ thư viện, vốn tài liệu, bạn đọc, trang thiết bị cơ sở vật chất. Bốn yếu tố này...
Di sản văn hóa phi vật thể (tiếng Anh: Intangible cultural heritage) là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa...
Tóm tắt: Kịch là một bộ môn nghệ thuật sân khấu, một trong ba phương thức phản ánh hiện thực của văn học. Kịch có mối liên hệ với thư viện ở hai điểm là: vốn tài liệu của thư viện có nói về nghệ...
Xã hội ngày nay là xã hội của sự bùng nổ thông tin tri thức; hàng ngày, hàng giờ hay thậm chí là hàng phút, hàng giây cấp số nhân của thông tin được tăng lên một cách đáng kể. Với thời đại này mỗi cá...