.

Nông nghiệp và Thực phẩm

OECD được biết đến bởi phương pháp luận đo lường sự hỗ trợ nông nghiệp theo tiêu chuẩn đánh giá mang tính quốc tế. Họ cũng thực hiện những bài đánh giá, phân tích và tiến hành đưa ra những dự đoán trung hạn hàng năm về vấn đề liên quan đến chính sách nông nghiệp và ngư nghiệp. Dự toán hỗ trợ sản xuất (PSE- chỉ số đo lường sự hỗ trợ nông nghiệp) là một công cụ quan trọng được phát triển bởi tổ chức OECD nhằm so sánh tính hiệu quả của chính sách nông nghiệp giữa các quốc gia và theo dõi quá trình cải cách chính sách. Bộ tài liệu về chủ đề Nông nghiệp Thực phẩm gồm:

 • Hơn 440 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 3.000 Chương (chapters)
 • Hơn  120 Văn bản dự thảo (working papers)                      
 • Hơn 70 Bộ dữ liệu (dataset)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks​

 • Ấn bản hàng năm về đánh giá và giám sát chính sách Nông nghiệp
 • Triển vọng Nông nghiệp OECD - FAO
 • Đánh giá về Thuỷ sản của OECD: Thống kê của các Quốc gia
 • Đánh giá về Thuỷ sản của OECD: Chính sách và Thống kê Tóm tắt
  • Những nét nổi bật về triển vọng Nông nghiệp của OECD-FAO: những điểm nhấn, cân đối hàng hóa, tiêu dùng bình quân, giá cả, giới hạn chính sách…Dự toán hỗ trợ nhà sản xuất và người tiêu dùng
  • Hiệu quả về Môi trường của các chính sách nông nghiệp

Book Series

 • Tiêu chuẩn quốc tế về rau quả
 • Đánh giá Thực phẩm và Nông nghiệp của OECD

Papers

 • Văn bản dự thảo về Thực phẩm, Nông nghiệp, Ngư nghiệp của OECD

Databases

 • Số liệu thống kê về Nông nghiệp của OECD 

- Tổng quan Nông nghiệp FAO - OECD 

- Ước tính hỗ trợ Nông nghiệp 

- Môi trường trong lĩnh vực Nông nghiệp 

- Cơ sở dữ liệu truy cập thị trường Nông nghiệp (AMAD)

- Thủy sản 

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture