.

OAIster

OAIster là liên hợp biểu ghi thư mục gồm 30,000,000 biểu ghi từ các nguồn thông tin số của 1,500 đơn vị đóng góp.

OAIster cho phép truy cập tài liệu số toàn văn từ các bộ sưu tập dữ liệu mở.

Truy cập qua website miễn phí: http://oaister.worldcat.org/

Các loại tài liệu trong OAIster gồm:

  • Sách, báo, tạp chí, tài liệu viết tay đã được số hóa;
  • Audio files (wav, mp3)
  • Video files (mp4, QuickTime)
  • Ảnh (jpeg, tiff, gif)
  • Tập dữ liệu (data sets – downloadable statistical information)

Các bộ sưu tập bao gồm:

  • Luận văn
  • Báo cáo kỹ thuật
  • Tài liệu nghiên cứu

Bộ sưu tập ảnh 

Sản phẩm liên quan