.

OECD iLibrary

Những nghiên cứu của OECD trong lĩnh vực việc làm bao gồm tất cả những phân tích xung quanh vấn đề việc làm và tuyển dụng, vấn đề thất nghiệp và những chính sách cho thị trường lao động, liên kết chặt chẽ với chính sách xã hội và giáo dục. Các hoạt động phân tích này theo dõi giãm sát những cải cách về lao động ở các quốc gia trong các vấn đề trọng tâm như chính sách bảo hộ lao động, chính sách...
Sự phối hợp của tổ chức OECD và các chính phủ nhằm phát triển chính sách trong nước và toàn cầu có ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh doanh và thị trường. Điều này giúp các chính phủ xác định những chính sách và cách thức hoạt động tốt nhất giúp các thị trường luôn mở, cạnh tranh và phát triển bền vững, chống lại sự lũng đoạn thị trường và tội phạm kinh tế thông qua hợp tác quốc tế. Tổ chức...
Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), dưới sự quản lý của tổ chức OECD, được thành lập từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng đầu tiên diễn ra vào những năm 1970. Hoạt động của IEA đảm bảo nguồn năng lượng sạch và tin cậy cho 28 quốc gia thành viên và hơn thế nữa. IEA cũng xác định các loại năng lượng, thu thập số liệu thống kê trên thị trường năng lượng quốc tế, phân tích thị trường, công nghệ hỗ trợ và...
Kinh tế là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất làm cơ sở cho những hoạt động của OECD, những số liệu thống kê kinh tế là nền tảng cơ bản cho hầu hết những phân tích của OECD.  Những hoạt động này liên quan đến cả 2 vấn đề, kinh tế vi mô và các vấn đề về cơ cấu quản lý  đặc biệt là những tác động của chúng tới việc lập chính sách. Tất cả những số liệu đươc đưa ra dựa trên việc thu...
Tổ chức OECD tiến hành nghiên cứu về thuế và giải quyết rất nhiều các lĩnh vực liên quan, bao gồm nạn trốn thuế, nghĩa vụ đóng thuế môi trường. OECD đưa ra những số liệu thống kê so sánh mang tính quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn về thuế như công ước biểu mẫu thuế OECD nhằm giám sát và đánh giá chính sách thuế. Những phân tích chuyên sâu này cung cấp những sự lựa chọn của những quốc gia trong vấn đề...
OECD nghiên cứu chủ đề quản trị công nhằm xác định xu hướng thay đổi về nhu cầu xã hội và thị trường, từ đó hỗ trợ các quốc gia thích nghi với những vấn đề liên quan tới sắp xếp quản trị  khu vực công cho phù hợp với sự thay đổi nhu cầu của xã hội. Những hoạt động này liên quan đến việc nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của chính phủ trong bối cảnh nhằm bảo vệ và xúc tiến những giá trị...
Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA) đại diện cho rất nhiều các tổ chức nghiên cứu hạt nhân đứng đầu trên thế giới, tập hợp sự tham gia của 29 quốc gia thành viên của OECD. Thông qua các hợp tác quốc tế, các nguyên tắc khoa học và công nghệ dựa trên tính an toàn, sứ mệnh của NEA là nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc duy trì và phát triển việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách kinh tế...
Diễn đàn giao thông quốc tế (ITF), dưới sự bảo trợ của tổ chức OECD là một cơ quan nghiên cứu những chính sách giao thông toàn cầu, cung cấp những đánh giá hết sức thiệt thực cho các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng giao thông toàn cầu. Những nghiên cứu của diễn đàn được củng cố bởi những nghiên cứu kinh tế, tập hợp các dữ liệu và phân tích chính sách, thường được kết hợp phân tích cùng với...
Phản ánh tiến trình toàn cầu hóa các hoạt động công nghiệp và tính gắn kết giữa những khía cạnh thương mại với những lĩnh vực chính sách khác, OECD nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm thay đổi tầm quan trọng trong thương mại hàng hóa sang bước chuyển biến mới trong thương mại đa ngành. Điều này làm nổi lên những sức ép và xung đột thương mại  xuất hiện do áp lực của sự cạnh tranh thẳng....
Mục đích của OECD nghiên cứu lĩnh vực này nhằm tăng tính hiệu quả trong những nỗ lực hỗ trợ phát triển một cách bền vững. Điều này giúp cho những nhà hoạch định chính sách ở OECD và những quốc gia đang phát triển tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những thử thách mang tính toàn cầu trong vấn đề phát triển, xóa vỏ đói nghèo, giảm thiểu sự bất bình đẳng. Những nghiên cứu này sử dụng thông tin và...