.

OECD iLibrary

co so du lieu OECD
1. Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary là gì?  Cơ sở dữ liệuOECD iLibrary thư viện trực tuyến của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD bao gồm sách, giấy tờ, số liệu thống kê và cổng phân tích dữ liệu của OECD. CSDL OECD iLibrary chứa nội dung xuất bản bởi Cơ quan năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan năng lượng hạt nhân (NEA), Trung tâm phát triển OECD, Chương trình đánh giá học sinh Quốc...