.

PapersFirst

PapersFirst chỉ mục tới các tài liệu hội thảo học thuật trên khắp thế giới được tập hợp bởi Trung tâm cung cấp tài liệu thư viện Anh quốc (The British Library Document Supply Centre).

PapersFirst bao gồm hơn 6,900,000 biểu ghi tài liệu được phát hành từ 1993 tới nay, được cập nhật 2 lần/tháng. 

Sản phẩm liên quan