.

Phát triển

Mục đích của OECD nghiên cứu lĩnh vực này nhằm tăng tính hiệu quả trong những nỗ lực hỗ trợ phát triển một cách bền vững. Điều này giúp cho những nhà hoạch định chính sách ở OECD và những quốc gia đang phát triển tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những thử thách mang tính toàn cầu trong vấn đề phát triển, xóa vỏ đói nghèo, giảm thiểu sự bất bình đẳng. Những nghiên cứu này sử dụng thông tin và trải nghiệm từ nhiều quốc gia khác nhau và đưa ra kết quả lên cộng đồng quốc tế, những nhà hoạch định chính sách, những viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức dân sự.

Với chủ đề này, Thư viện OECD có đến:

 • Hơn 840 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 5.200 Chương bài (chapters)
 • Hơn 160 Bài báo (articles)                      
 • Hơn 45 bộ Dữ liệu (dataset)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

 • Tổng quan về vấn đề kinh tế ở Châu Phi, Mỹ Latin, Các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ
 • Phát triển toàn cầu.
 • Ấn bản hàng năm về Viện trợ Thương mại; Báo cáo hợp tác phát triển
 • Phân bố địa lý tài chính 

Book Series

 • Bộ sách về cải cách chính sách viện trợ.
 • Những nghiên cứu của Trung tâm phát triển OECD
 • Văn bản về Chính sách của Trung tâm Phát triển OECD/ Hợp tác phát triển của OECD
 • Nghiên cứu Tây Phi 

Papers

 • Tóm tắt chính sách của Trung tâm phát triển OECD 
 • Thông tin chi tiết về chính sách của Trung tâm phát triển OECD 
 • Các tài liệu làm việc, văn bản dự thảo của Trung tâm phát triển OECD 

Databases

 • Số liệu thống kê của OECD về Phát triển quốc tế
  • Thống kê về tổng viện trợ: Số liệu về ODA theo danh mục nhà viện trợ, theo nước nhận viện trợ, theo khu vực kinh tế.
  • Sự phân bổ các dòng chảy tài chính theo địa lý: chỉ số giảm phát, dòng chảy tài chính vào các nước đang phát triển, những ràng buộc song phương về ODA
  • Thống kê chi tiết về viện trợ: ODA; những quỹ viện trợ chính thức khác OOF; tài trợ phát triển chính thức ODF; viện trợ chương trình quốc gia CPA; các chỉ số tham khảo.

Truy cập tại địa chỉ: www.oecd-ilibrary.org/development