.

Phát triển vùng miền

OECD nghiên cứu lĩnh vực này nhằm để kiểm tra hiện trạng của việc phân chia vùng miền, cụ thể là các khu vực nông thôn, thành thị, khu vực sát biên giới hoặc thủ đô góp phần vào sự phát triển quốc gia như thế nào. Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu liệu một mô hình phát triển dựa trên sự phân chia các vùng miền, một hướng tiếp cận chính sách đa khu vực có phải là cách tốt nhất để đạt được kết quả tăng trưởng cả nước nói chung và cả theo khu vực nói riêng bằng việc khai thác các điểm mạnh nội tại, mạng lưới tài sản và cơ chế quản trị đa cấp. Những phân tích kết hợp bởi những yếu tố lịch sử, văn hóa và kinh tế xã hội có thể giải thích vì sao và cái cách mà một vùng lãnh thổ có thể nâng cao những triển vọng tăng trưởng và phát triển. Chủ đề này, thư viện của OECD có chứa đến:

 • Hơn 350 Sách điện tử (e-books)
 • Hơn 1.720 Chương bài (chapters)
 • Hơn 1.060 bảng biểu và biểu đồ (tables and graphs)                      
 • Hơn 100 Văn bản dự thảo (working papers)

Các nội dung nổi bật:

Annuals & Outlooks

 • Ấn phẩm đánh giá, tổng quan về các vùng miền của OECD 

Book Series

 • Phát triển kinh tế và việc làm ở địa phương (LEED)
 • Đánh giá của OECD về sự đổi mới các vùng miền 
 • Đánh giá của OECD về các chính sách nông thôn 
 • Đánh giá của OECD về lãnh thổ 
 • Đánh giá của OECD về chính sách đô thị 

Papers

 • Văn bản dự thảo / chính sách 
 • Văn bản dự thảo về phát triển vùng miền của OECD 

Databases

 • Số liệu thống kê về các khu vực của OECD 

- Các vùng lớn, TL2
- Các vùng nhỏ, TL3
- Vùng đô thị
- Lợi ích của các vùng miền

 • Cơ sở dữ liệu thống kê vùng miền ở OECD: chỉ số về đổi mới; thống kê về nhân khẩu; thị trường lao động các vùng miền.

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/regions