.

PM Thư viện điện tử - Thư viện số Kipos

KIPOS.Automation: Giải pháp tự động hóa thư viện( 5 phân hệ) - Biên mục - Tra cứu - Quản lý lưu thông - Quản lý bổ sung - Quản lý ấn phẩm nhiều kỳ
IPOS.Digital: Giải pháp thư viện số (7 phân hệ) - Quản lý kho tư liệu số -  Biên tập đối tượng số. - Tra cứu - Quản lý lưu thông - Trình diễn - Chỉ mục và tìm kiếm toàn văn - Tạp chí điện tử 
KIPOS.WebPortal: Cổng thông tin điện tử thư viện - Quản lý tin tức sự kiện - Diễn đàn - Hàng chục phân hệ tùy biến theo yêu cầu khách hàng.