.

ProceedingsFirst

Bộ CSDL chỉ mục tới các biên bản/chương trình (proceedings) của các hội thảo, hội nghị chuyên đề, cuộc họp quốc hội, triển lãm về các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật và con người.

ProceedingsFirst bao gồm hơn 192,000 biểu ghi của các tài liệu được phát hành từ năm 1993 tới nay và được cập nhật hàng tuần. Mỗi biểu ghi chỉ ra danh sách các tài liệu được sử dụng trong hội thảo đó. 

Sản phẩm liên quan