.

Thành lập Văn phòng miền Nam - Công ty Cổ phần Thông tin và Công nghệ số (IDT Việt Nam)