.

Thương mại

Phản ánh tiến trình toàn cầu hóa các hoạt động công nghiệp và tính gắn kết giữa những khía cạnh thương mại với những lĩnh vực chính sách khác, OECD nghiên cứu về lĩnh vực này nhằm thay đổi tầm quan trọng trong thương mại hàng hóa sang bước chuyển biến mới trong thương mại đa ngành. Điều này làm nổi lên những sức ép và xung đột thương mại  xuất hiện do áp lực của sự cạnh tranh thẳng. hoạt động thương mại  còn bao gồm tín dụng xuất khẩu, cơ sở thương mại, các biện pháp phi thuế quan và tài trợ thương mại. Ở lĩnh vực này, thư viện của OECD có đến:

  • Hơn 310 Sách điện tử (e-books)
  • Hơn 1.400 Chương (chapters)
  • Hơn  1.800  Bài báo (issues and articles)                      
  • Hơn 45 Bộ dữ liệu (datasets)

Các nội dung nổi bật:

  • Tổng quan về xuất nhập khẩu ngư nghiệp, chính sách và thống kê dữ liệu tóm tắt.
  • Bộ sách về những nghiên cứu chính sách thương mại ở OECD
  • Tạp chí Luật cạnh tranh và Chính sách cạnh tranh
  • Văn bản dự thảo về môi trường và thương mại của OECD
  • Cơ sở dữ liệu thống kê về Thương mại

Thống kê thương mại quốc tế theo hàng hóa: danh mục phân loại thương mại quốc tế SITC; công ước mã số hàng hóa dùng chung; tỷ giá hối đoái ITCS

Thống kê thương mại quốc tế theo tháng: Thuế thu nhập và trợ giúp an sinh xã hội; Thương mại ròng; Trị giá thương mại ở các nước đối tác của OECD; Trị giá thương mại phân loại theo SITC (Standard International Trade Classification); Những chỉ số thương mại; Tỉ giá hối đoái thương mại quốc tế theo tháng

Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ:

Ấn bản thống kê định kỳ: Thống kê thương mại quốc tế hàng tháng/ theo hàng hóa/ theo dịch vụ.

Truy cập tại địa chỉ: http://www.oecd-ilibrary.org/trade