.

UN iLibrary

co so du lieu dien tu UN
1. Liên Hiệp Quốc (United Nation) UN là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.Trong 70 năm kể từ khi thành lập đến nay, Liên Hiệp Quốc có 193 thành viên, bao gồm hầu hết các quốc gia có...