.

Worldbank eLibrary

Ngân hàng thế giới World Bank là một tổ chức liên chính phủ được thành lập năm 1944,có trụ sở chính tại Washington,D.C,USA với hơn 188 quốc gia thành viên. Thông qua việc thực hiện và phát hành các nghiên cứu về nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bao gồm tài chính, sức khỏe, giáo dục, biến đối khí hậu. thương mại, năng lượng, hiệu quả của viện trợ, chính sách phát triển và tình trạng...